NIZP-PZHNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Wersja polskaEnglish version

Z A K Ł A D    E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej


Spis treści:

Spis treściPoczątekStrona główna


Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce (dwutygodniowe, kwartalne, półroczne, roczne)


Spis treściPoczątekStrona główna


„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” (biuletyn roczny)

Spis treściPoczątekStrona główna


„Szczepienia ochronne w Polsce” (biuletyn roczny)

Spis treściPoczątekStrona główna


Aneksy do „Meldunków o zachorowaniach na choroby zakaźne...”

Spis treściPoczątekStrona główna


Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych „Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”
(Dziennik Ustaw 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.)

 1. (uchylony)
 2. bąblowica i wągrzyca
 3. biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2
 4. błonica
 5. borelioza z Lyme
 6. bruceloza
 7. a.  chikungunya
 8. chlamydiozy i inne zakażenia nierzeżączkowe układu moczopłciowego
 9. cholera
 10. choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste
 11. a.  choroba wirusowa Ebola (EVD)
 12. czerwonka bakteryjna
 13. dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi
 14. dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy
 15. dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi
 16. dżuma
 17. giardioza
 18. gorączka Q
 19. gruźlica i inne mikobakteriozy
 20. grypa (w tym grypa ptaków u ludzi)
 21. inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis
 22. inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae
 23. inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes
 24. inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae
 25. jersinioza
 26. kampylobakterioza
 27. kiła
 28. kryptosporydioza
 29. krztusiec
 30. legioneloza
 31. leptospirozy
 32. listerioza
 33. nagminne zapalenie przyusznic (świnka)
 34. nosacizna
 35. odra
 36. ornitozy
 37. ospa prawdziwa
 38. ospa wietrzna
 39. ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barré
 40. płonica
 41. pryszczyca
 42. różyczka i zespół różyczki wrodzonej
 43. rzeżączka
 44. salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C oraz zakażenia przez nie wywołane
 45. tężec
 46. toksoplazmoza wrodzona
 47. tularemia
 48. wąglik
 49. wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka
 50. wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby
 51. (uchylony)
 52. włośnica
 53. wścieklizna
 54. zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej
 55. zakażenia szpitalne oraz zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia
 56. zakażenia wirusem zachodniego Nilu
 57. zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
 58. a.  zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej
 59. zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)
 60. zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werocytotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC)
 61. zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolnośći narządowej o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej
 62. zimnica (malaria)
Spis treściPoczątekStrona główna


Wykaz jednostek chorobowych, zespołów objawów oraz zdarzeń, których wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania
(Zarządzenie Nr 26/03 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 grudnia 2003 r.)

1. Jednostki chorobowe
 1. Botulizm,
 2. Cholera,
 3. Dżuma,
 4. Gorączka Q,
 5. Ospa prawdziwa,
 6. Tularemia,
 7. Wąglik w postaci płucnej lub jelitowej,
 8. Wirusowe gorączki krwotoczne.
2. Zespoły objawów
 1. Porażenia symetryczne wiotkie,
 2. Choroby gorączkowe z objawami krwotocznymi, bez wyjaśnienia przyczyny, w szczególności u osób, które w okresie 3 tygodni powróciły z zagranicy,
 3. Choroby gorączkowe z objawami niewydolności oddechowej u osób, które w okresie 3 tygodni powróciły z obszarów szerzenia się SARS.
3. Zdarzenia
 1. Wystąpienie w zbliżonym czasie dużej liczby niewyjaśnionych zachorowań, zespołów chorobowych lub zgonów o podobnym obrazie klinicznym, powodujących w szczególności zmiany na skórze i/lub błonach śluzowych, objawy uszkodzenia układu nerwowego, układu oddechowego, przewodu pokarmowego lub uszkodzenia wieloukładowe,
 2. Pojawienie się wśród ludności niespotykanych wcześniej chorób lub zespołów o nieznanym wcześniej obrazie klinicznym,
 3. Nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób lub zespołów chorobowych,
 4. Zaobserwowanie braku skuteczności stosowanego zazwyczaj leczenia występujących powszechnie chorób,
 5. Nawet pojedynczy przypadek choroby spowodowany niewystępującym w kraju czynnikiem, u osoby, która nie opuszczała Polski w ostatnim okresie,
 6. Wystąpienie zachorowań w nietypowym dla nich sezonie i terenie geograficznym,
 7. Wystąpienie u wielu chorych nietypowych dla danego czynnika zakaźnego objawów chorobowych,
 8. Podobne genetyczne typy czynnikow etiologicznych wyizolowanych z różnych źródeł odległych w czasie i terenie,
 9. Izolacja niespotykanego, atypowego czynnika zakaźnego, podejrzanego o modyfikację genetyczną lub uzyskanego ze żródeł uznanych za nieczynne,
 10. Niewyjaśniony, epidemiczny wzrost zachorowań na chorobę uważaną za endemiczną,
 11. Jednoczesne wystąpienie ognisk zachorowań na podobne choroby na niegraniczących ze sobą obszarach w kraju lub zagranicą,
 12. Wystąpienie przypadków szerzenia się dobrze znanych chorób w sposób dla nich nietypowy,
 13. Wystąpienie licznych ognisk zatruć pokarmowych, wykraczających poza granice jednego województwa.
Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w latach 2013-2015

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

* Rejestracja niepełna. Zatrucia zgłoszone spontanicznie przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych droga pokarmową.

Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w latach 2009-2012

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

* Rejestracja niepełna. Zatrucia zgłoszone spontanicznie przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych droga pokarmową.

Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii PZH w latach 2005-2008

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

(1) Objęte standardowymi raportami od 2006 r.

Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii PZH w latach 2003-2004

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

(1) Z uwzględnieniem wszystkich przypadków, łącznie z wykazywanymi w innych pozycjach. (2) Z wyłączeniem przypadków wykazywanych w innych pozycjach.

Spis treściPoczątekStrona główna


Choroby zakaźne i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w latach 2001-2002

(w nawiasach podano kod wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - X Rewizja)

Spis treściPoczątekStrona główna


Archiwalia


Spis treściPoczątekStrona głównaOstatnia modyfikacja: 30.09.2016Spis treściPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH