Strona główna
Aktualności
Statut
Władze
Członkostwo
Epidemiologia w Polsce
IEA
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§ 4.

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym charakterze i celu działania.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. ułatwienie porozumiewania się i wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i organizacjami zaangażowanymi w prowadzenie badań epidemiologicznych i nauczanie epidemiologii;
 2. współudział w rozwoju metod epidemiologicznych i upowszechnieniu ich stosowania;
 3. upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć epidemiologii we wszystkich dziedzinach dotyczących szeroko pojętej problematyki zdrowotnej a zwłaszcza w zakresie przyczyn, zwalczania i zapobiegania chorobom.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. organizowanie spotkań naukowych i seminariów;
 2. działalność publikacyjną;
 3. ułatwienie kontaktowania się pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
 4. poprzez inne formy działalności zgodne z wyżej wymienionymi celami.

§ 9.

Stowarzyszenie dla realizacji swoich statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10.

 1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) członków zwyczajnych
  b) członków honorowych
  c) członków wspierających
 3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

§ 12.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, odpowiadająca swoją działalnością i zainteresowaniami celom Stowarzyszenia i która owe cele akceptuje, bez względu na narodowość, wyznanie i przekonania polityczne.

§ 13.

Członka zwyczajnego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, zaopiniowanej co najmniej przez dwóch wprowadzających członków Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:

 1. propagować cele i programy działania Stowarzyszenia;
 2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. płacić regularnie składki członkowskie.

§ 15.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. wybierać i być wybranymi do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz korzystać ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i regulaminami Stowarzyszenia
 3. zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia;
 4. nosić odznakę Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Zarządu;
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  b) z powodu niewywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia.

§ 17.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawieni członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla rozwoju epidemiologii.
 2. Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Tryb nadania członkostwa honorowego określa regulamin.

§ 19.

Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego, nie ma natomiast obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 20.

Członkostwo honorowe ustaje w następstwie:

 1. dobrowolnego zrzeczenia się godności,
 2. pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Tryb pozbawienia członkostwa honorowego określa regulamin.

§ 21.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna udzielająca poparcia finansowego, rzeczowego lub merytorycznego Stowarzyszeniu, wpisana do rejestru członków wspierających uchwałą Zarządu.
 2. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

§ 22.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;

§ 23.

Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór do władz odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% +1 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 24.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 25.

 1. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władze te mogą dokooptować do swego grona nowego członka.
 2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 50% liczby członków władz ustalonych statutem.


ROZDZIAŁ V

Władze Stowarzyszenia

A. Walne Zgromadzenie

§ 26.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 27.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. ustalenie kierunków i programów działalności Stowarzyszenia;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zgromadzenia przez Zarząd lub delegatów;
 4. wybór i odwołanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. zatwierdzenie wytycznych do preliminarza budżetowego Stowarzyszenia;
 6. ustalenie wysokości składek członkowskich;
 7. nadawanie godności członka honorowego;
 8. uchwalenie zmian statutu;
 9. podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 28.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na 4 lata.

§ 29.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

 1. zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na wniosek 1/4 liczby członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia, w ciągu 6 tygodni od zgłoszenia wniosku;
 2. obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 30.

Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 31.

 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
  a) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i honorowi;
  b) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
 2. Walnemu zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący, wybrany w głosowaniu taj-nym spośród kandydatur zgłoszonych przez członków.

B. Zarząd

§ 32.

 1. Zarząd składa się z 5 członków.
 2. Prezesa w tajnym głosowaniu wybiera Walne Zgromadzenie.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Członek Zarządu może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 5. Funkcje członków Zarządu są honorowe.
 6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

§ 33.

Do zakresu właściwości Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia;
 2. uchwalanie regulaminów Zarządu;
 3. uchwalanie preliminarza budżetowego, okresowych programów działalności Stowarzy-szenia oraz zatwierdzanie bilansu;
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 6. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadanie członkostwa honorowego;
 7. nadawanie odznak honorowych Stowarzyszenia;
 8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń międzynarodo-wych;
 9. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających;
 10. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

C. Komisja Rewizyjna

§ 34.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. Komisja pełni swe obowiązki nieodpłatnie.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 35.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
  2) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności oraz przedstawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu;
  3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  4) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie walnego Zgromadzenia;
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowa-rzyszenia.


ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 36.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. składki członków zwyczajnych oraz świadczenia członków wspierających;
 2. wpływy z działalności statutowej;
 3. dochody z majątku Stowarzyszenia;
 4. dotacje, darowizny i zapisy.

§ 37.

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpisy co najmniej dwóch uprawnionych osób, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu
 2. Osobami uprawnionymi są:
  a) Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik Zarządu;
  b) inne osoby na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.
 3. Tryb opłacania składek członkowskich określa Zarząd.


ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 38.

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie, na którym ma być podjęty wniosek o zmianie statutu, winno zostać zwołane z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych listami poleconymi lub w inny sposób potwierdzający doręczenie zawiadomienia i zawierać projekt zmian statutu.
 3. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z udzielonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Warszawa, 06.04.2004 r.

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
Polish Epidemiological Association
Statut Polskiego Stowarzyszenia Epidemiologicznego


Kontakt:

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel: (0 22) 542 1204
Faks: (0 22) 542 1327
E-mail: pse@pzh.gov.pl

Webmaster