Strona główna
Aktualności
Statut
Władze
Członkostwo
Epidemiologia w Polsce
IEA
Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
Polish Epidemiological Association
Członkostwo w Stowarzyszeniu

Kontakt:

Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel: (0 22) 542 1204
Faks: (0 22) 542 1327
E-mail: pse@pzh.gov.pl

Webmaster

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, odpowiadająca swoją działalnością i zainteresowaniami celom Stowarzyszenia i która owe cele akceptuje, bez względu na narodowość, wyznanie i przekonania polityczne.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

  1. wybierać i być wybranymi do władz Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz korzystać ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i regulaminami Stowarzyszenia
  3. zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.

Członka zwyczajnego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków Stowarzyszenia.

Składki członkowskie:

Roczna składka członkowska wynosi:

Opłaty należy wnosić na konto PSE:

PKO BP SA VI O/Warszawa

nr rachunku 10 1020 1068 0000 1202 0072 5937

Kandydatów na członków Polskiego Stowarzyszenia Epidemiologicznego prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej wraz z kwestionariuszem osobowym i deklaracją wysokości wpłacanej składki oraz przesłanie wypełnionych druków na adres Stowarzyszenia.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia przez Zarząd Stowarzyszenia, kandydat zostanie poinformowany pisemnie o podjętej decyzji.